سوال حقوقی

سوال حقوقی: تقاضای تخلیه از ملک مشاعی توسط هر یک از مالکین

تقاضای تخلیه از ملک مشاعی توسط هر یک از مالکین

متن پرسش :
در یک پرونده چند نفر مالک ملکی هستند که به اجاره داده شده است چنانچه یک یا چند نفر درصدد تخلیه مورد اجاره مثلاً به لحاظ تخلف مستأجر باشند و دیگران حاضر به تقاضای تخلیه نشوند آیا مالک یا مالکینی که مایل به تخلیه هستند می‌توانند درخواست تخلیه را مطرح سازند؟ و اگر چنین اختیاری دارند حکم چگونه اجرا می‌شود؟

متن پاسخ :
هر مالک مشاعی حق دارد نسبت به سهم خود تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید و دادگاه نیز فقط در مورد سهم مالک مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید رأی دادگاه به هر کیفیت به سایر مالکین مشاعی تسری پیدا نمی‌کند و چنانچه حکم تخلیه سهم مالک مشاعی مذکور صادر و قطعی شود، اجرای آن به صورت تسلیط ید به نسبت رأی صادره صورت می‌گیرد و چون حکم به صورت خلع ید نیست مشمول ماده ۴۳ (۱) قانون اجرای احکام مدنی نیز نخواهدبود. پی نوشت : ۱ـ ماده۴۳ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. [ نظریه شماره۹۱۵۲/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه ]

 

منبع: راه مقصود

دیدگاه

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.