نمونه قراردادهای حقوقی

نمونه سند دریافت مهریه (به صورت دریافت کامل یا بخشی از مهر)

سند دریافت مهریه

اینجانب : ………………………. فرزند آقای ………………………… و نام مادر خانم ……………….. دارای شناسنامه شماره : ………………………. صادره از : …………………… متولد : ………….. ساکن : …….. …………… ………………………… …………………………………… …… ……………. ……………. اظهار و اعلام می نمایم که کلیه مهریه و صداق خود ناشی از نکاحیه شماره …………… مورخ   /    /   ۱۳ تظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره………… تهران منعقده فی مابین اینجانب و آقای ………………………. را تماماً و نقداً از زوج خود موسوم به نامبردۀ اخیر الذکر فرزند آقای ………………………… و نام مادر خانم …………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از …………….. ساکن : ……………………………………………………… اخذ و دریافت نموده ام و دیگر هیچگونه حقی در این رابطه ندارم و ضمن العقد خارج لازم ( که عقد خارج مزبور بطور شفاهی فی مابین اینجانب و زوج فوق الذکر منعقد شده ) هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط نموده و می نمایم و آقای : ……………………………………. پدر زوجه موصوفه و دارای شناسنامه شماره ………………… صادره از …………….. متولد……………. فرزند آقای …………………. و نام مادر خانم ………….. ساکن : ……………………………………… نیز به عنوان اعلام رضایت امضاء کرده است و گواهی شماره ………………………. مورخ  /   /   ۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره مزبور مبنی بر عدم صلح یا عدم صدور اجرائیه و دال بر بقاء مهریه تحصیل شده است .

تاریخ :…………. ماه یکهزار و سیصد و……………۱۳ شمسی محل امضاء :

نمونه سند اقرار بخشیدن بخشی از مهریه

اینجانب …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………..

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد …………………….. تمام سکه بهار آزادی موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره …………………. دفتر ازدواج شماره…………….. می باشد فقط و منحصراً تعداد …………………. تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای …………………………….. فرزند ………………… بشناسنامه ……………………… صادره از ……….. متولد ………………….. ساکن نشانی بالا ، بذل و بخشش نموده ام و مقدار ……………….. تمام سکه بهار آزادی باقیمانده بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق عندالمطالبه ، حق اخذ و دریافت آن را دارم و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم . ضمناً آقای ……………… با مشخصات بالا نیز با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موضوع موصوف معترف و مورد قبول نامبرده نیز بوده و می باشد . علاوه آنکه چون خانم …………… با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند ۱- آقای / خانم ………………………. فرزند………….. بشناسنامه ……………………… صادره از …………………. متولد …………….. به شماره ملی ………………………… ساکن ………………………………………………………………………. شغل ……….. ۲- آقای / خانم ……………………………… فرزند …………………. بشناسنامه ………………………. صادره از …………………متولد ……………….. به شماره ملی ……………………….. ساکن …………………………………………………………. شغل ……………… هویت وی را شناساندند و ذیل سند مربوطه را امضاء نمودند.

بتاریخ …. / …. / …………….. هجری شمسی .

دیدگاه

 • بسمه تعالی
  اقرارنامه غیر مالی
  ۱ – در تاریخ ذیل این سند خانم …………………… به شماره شناسنامه ………… متولد ………………. شماره ملی ……………. همسر و زوجه آقای …………………… طبق عقدنامه و سند رسمی ازدواج ثبت شده بشماره ترتیب …………….. بتاریخ ………………… دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………….. تهران در این دفترخانه حاضر گردید و بعد الحضور اقرار و اعلام صریح نمود بر اینکه : اینجانبه خانم ……………………………………. به مشخصات فوق الذکر در کمال صحت و سلامت عقل و با طیب خاطر و رضای کامل با امضاء ذیل این سند اقرار و اظهار صریح می نمایم مبنی بر اینکه ذمه زوج و شوهرم آقای ………. بمشخصات فوق الذکر و نیز ذمه خانواده زوج و شوهرم را ، از تعداد ……………. سکه تمام بهار آزادی از کل و تمامی مهریه و صداقم موضوع سند ازدواج فوق الذکر بشرح مندرج در سند ازدواج مذکور ، ابراء نمودم . و بری الذمه شدن شوهرم را از کل و تمامی مهریه و صداقم اقرار می نمایم . و در رابطه با موارد مذکور در این سند هیچگونه اعتراض و ادعائی نداشته و ندارم و در رابطه با موارد مذکور در این سند حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در آینده از خود سلب و ساقط می نمایم . و دیگر هیچگونه حقی در این رابطه ندارم و ضمن العقد خارج لازم ( که عقد خارج مزبور بطور شفاهی فی مابین اینجانب و زوج فوق الذکر منعقد شده ) هرگونه ادعا و ایراد و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره و نیز حق رجوع را از خود سلب و ساقط نموده و می نمایم .
  این سند باستناد نامه شماره ………….. مورخ ……………… دفتررسمی ازدواج شماره ………….. تهران مبنی بر عدم صدور اجرائیه جهت مهریه موضوع سند ازدواج مذکور تنظیم گردید .

  ۲ – همچنین زوجه خانم ………………. با مشخصا ت فوق الذکر در این دفترخانه حاضر گردید و بعد الحضور اقرار و اعلام صریح و منجز نمود بر اینکه : کلیه حق و حقوق خود در زمان زناشوئی اعم از نفقه و اجرت المثل و اجرت المسمی و غیره را از همسر خود آقای …………………… با مشخصات فوق الذکر وصول نموده و حق هرگونه ادعا و ایراد و اعتراضی را در آینده و نیز حق رجوع را از خود سلب و ساقط نمود .

  علاوه آنکه چون زوجه خانم …………… با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند :
  -۱- آقای / خانم ………………… فرزند ……….. بشناسنامه ……………………… صادره از …………………. متولد …………….. به شماره ملی …………..
  ۲ – آقای / خانم ………………… فرزند ………. بشناسنامه ……………………… صادره از …………………. متولد …………….. به شماره ملی …………..

  هویت وی را شناساندند و ذیل سند مربوطه را امضاء نمودند.
  بتاریخ …. / …. / ………………
  امضا و اثر انگشت زوجه :
  امضا و اثر انگشت شاهد :

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.