نمونه قراردادهای حقوقی

قراردادهای حقوقی: قرارداد اجاره پارکینگ

با توجه به نبود جای توقف یا به اصطلاح پارک خودرو در بسیاری از خیابان ها و همچنین نیاز به ایمنی بیشتر خودرو استفاده از پارکینگ دیگران به صورت اجاره بسیار رایج شده است

بسمه تعالی

 

نمونه قرارداد اجاره پارکینگ

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن …………………………………………………………… و

طرف دوم قرارداد(مستاجرین):

۱- خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ……………….. دارای شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. به نشانی: ……………………………………………………………………. و

۲- خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. متولد ………………..دارای شناسنامه شماره ………………..صادره از ……………….. ساکنین تهران به نشانی: …………………………………. و هر دو متساویا و مشاعا، متفقا و متضامنا.

ماده۲- موضوع قرارداد:

تمامت یک باب پارکینگ به مساحت ……………….. متر مربع دارای پلاک ……………….. فرعی از ……………….. اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ……………….. فرعی از اصلی نامبرده واقعی در اراضی ……………….. بخش ……………….. ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ….. جلد……… به شماره چاپی ……………….. صادره به نام موجر با جمیع تواقع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا با برق و آب و گاز منصوبه های در آن که قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره ……………….. مورخ ……………….. تنظیمی دفتر خانه شماره ……………….. تهران در اجاره خانم/آقای ……………….. بوده لیکن به موجب سند صلح شماره ……………….. مورخ ……………….. تنظیمی این دفتر خانه در همین تارخی کلیه حقوق خانم/آقای ………………..(مستاجر آن سند) به مستاجرین این سند ناشی از حق سرقفلی مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعیه گردیده فلذا مستاجرین این سند به سبق رویت مورد اجاره وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفا جهت اشتغال مستاجرین به شغل ………….. اجاره داده شده است و لاغیر و مستاجرین به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاه مزبور را از مورد اجاره ندارند.

ماده۳- مدت قرارداد:

 ……………….. سال کامل شمسی از تاریخ ……………….. که با قرار مستاجرین از آغاز مدت استیفای منافع کرده اند.

ماده ۴-مبلغ قرارداد:

 مبلغ ……………….. ریال رایج برای تمام مدت بالا(به قرار ماهی مبلغ ………………. ریال) که مستاجرین متعهدشدند مال الاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقدا در مقابل دریافت رسید به موجر تادیه نمایند و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضا یا تماما ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر برای بقیه مدت خواهد بود.

ماده ۵- شروط قرارداد:

۱- مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی بعهده موجر و تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی و نقاشی مورد اجاره جهت استفاده بهتر بعهده مستاجرین است.

۲- مستاجرین حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا یا کلا به هیچ صورت حتی بصورت: مشارکت، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارند.

۳- مستاجرین متعهد به جبران خسارات وارده به اعیان مورد اجاره و جبران کسر و انکسار درب، پنجره، شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره هستند.

۴- مستاجرین متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخذ رسید کتبی بعد از انقضای مدت وفق مقررات جاری کشور هستند.

۵- از تاریخ فسخ یا از انقضای مدت تا روز تخلیه و تحویل، مستاجرین متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمی به موجر با اخذ رسید کتبی هستند.

۶- مستاجرین می توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره یا اجرت المثل را به حساب جاری شماره ……………….. موجر نزد بانک ……………….. شعبه ……………….. واریز نموده و نسخه ای از فیش آن را به موجر تسلیم نمایند.

۷- چنانچه بعد از انقضای مدت یا بعد از فسخ، مستاجرین مورد اجاره را سالم تخلیه نموده و بخواهند تحویل موجر بدهند لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خودداری ورزد مستاجرین حق دارند با ارائه مفاصا حساب های برق و آب و گاز و تلفن منصوبه برای تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به مرجع رسمی و قانونی صالحه رجوع نمایند.

۸- عدم تادیه بدهی های ناشی از مصارف آب و برق و گاز منصوبه در مورد اجاره که تادیه آن به عهده مستاجرین است موجب فسخ برای موجر خواهد بود و در عین حال با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجرین دارد.

۹-  تخلف مستاجرین از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده ۶- سایر شروط:

 (در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد.)

این سند در … ماده و ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله شد.

ماده ۷- حل اختلاف:

در صورت بروز هر اختلافی درباره این قرارداد  یا اجرای آن آقا/ خان/ موسسه یا شرکت ………… به عنوان داوری اتخاذ تصمیم می نماید که تصمیم وی برای طرفین قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۸- اعتبار و نسخه های قرارداد:

این قرارداد در دو نسخه و با ۸ ماده منعقد و تنظیم شد که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است.

     امضای (موجر)            امضای(مستاجرین)

منبع: اسناد حقوقی

 

http://www.1ghazi.ir/wp-content/uploads/gharardad-660x200.png?1c1a2a

 

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.