نمونه قراردادهای حقوقی

قراردادهای حقوقی: قرارداد انتقال سرقفلی

 نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ انتقال دهنده                         فرزند              به شماره شناسنامه                        صادره از                 کد ملی                                    متولد                                 ساکن                                                                             تلفن

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                        متولد                                    به موجب

۱-۲ انتقال گیرنده                    فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                    کد ملی                                 متولد                    ساکن                                                                                                                                                                  تلفن

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب

ماده ۲ –  موضوع و مشخصات مورد معامله

موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال دهنده نسبت به حق کسب و پیشه . تجارت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارتست از        دانگ / یک باب                         دارای پلاک ثبتی شماره            فرعی از                                     اصلی                        قطعه                     واقع در بخش             به مساحت                              متر مربع دارای سند مالکیت  به شماره سریال               صفحه                       دفتر                     بنام                      دارای حق اشتراک آب/ برق / گاز اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ قطعه             به متراژ                  متر مربع  / انباری قطعه            به متراژ       متر مربع / تلفن دایر به شماره                                 /غیر دایر و دارای پایان کار ساختمان شماره                              مورخ     /      /    ۱۳  صادره از سوی شهرداری منطقه       می باشد که انتقال گیرنده مورد سرقفلی را رویت نموده و از کم و کیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی پیدا کرد .

ماده ۳ – قیمت معامله

۱-۳ قیمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ                                             ریال معادل                                              تومان تعیین می گردد .

۲-۳ همزمان با این توافق مبلغ                                                                  ریال معادل                                             تومان نقداَ / طی چک شماره                     بانک                 شعبه                         به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده مبلغ                                              ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

ماده ۴ – شرایط مربوط به تنظیم سند

۱-۴ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند انتقال رسمی در تاریخ     /      /    ۱۳  در دفتر اسناد رسمی شماره                               واقع در                                                      حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گردید سند را بنام انتقال گیرنده یا هر کس که انتقال گیرنده معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گیرنده بعدی موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال رسمی ، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .

۲-۴ عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

ماده ۵ – شرایط تسلیم مورد معامله

۱-۵ انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاریخ    /    /    ۱۳ با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را بر طرف کند .

۲-۵ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد . قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند .

۳-۵ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به انتقال گیرنده نباشد . انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل                         ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد .

ماده ۶ – آثار قرارداد

۱-۶ در صورتیکه حق انتقال سرقفلی به غیر از شخص انتقال گیرنده سلب گردد . مشارالیه حق انتقال سر قفلی را به غیر به هیچ عنوان نخواهد داشت .

۲-۶ انتقال دهنده اقرار نمود که مورد قرارداد مشمول مصادره اموال سرپرستی و در توقیف ، وثیقه غیر نمی باشد و منافع آن نیز قبلا َ به دیگری واگذار نگردیده است . هرگاه کذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از این جهت به انتقال گیرنده خسارتی وارد گردد ، متخلف مکلف به جبران خسارت وارده   می باشد .

۳-۶  انتقال دهنده در صورت استنکاف از تحویل مورد قرارداد مکلف است از بابت هر روز تاخیر ، مبلغ                                  ریال به انتقال گیرنده پرداخت نماید . تادیه خسارت مذکور مانع از انجام تعهد اصلی انتقال دهنده نمی باشد .

۴-۶ انتقال گیرنده مکلف است تمامی قیمت مورد معامله را تا تاریخ     /     /     ۱۳    به انتقال دهنده تادیه نماید . در غیر اینصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نیز می تواند مبلغ                            وجه التزام از انتقال گیرنده دریافت نماید .

۵-۶  پرداخت کلیه عوارض شهرداری و مالیات مشاغل و حق بیمه کارگران و کارکنان مانده از قبل و تا زمان تحویل همچنین تحصیل ، رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه به مالک به عهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده  می باشد .  در حال حاضر میزان مال الاجاره پرداختی به موجر (مالک ) مبلغ     ریال می باشد که هنگام تنظیم سند اجاره بها با توافق مستاجر جدید و مالک وقت تعیین خواهد شد .

۶-۶  مالیات نقل و انتقال سرقفلی و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی به منظور تنظیم سند انتقال سرقفلی ، به عهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده خواهد بود .

۷-۶ اصل کلیه اسناد و مدارک نزد انتقال دهنده / انتقال گیرنده باقی ماند تا نسبت به کارهای اداری آن اقدام نماید و در حال حاضر فعالیت کسبی و کاری در مغازه / آپارتمان موصوف به صورت                                     می باشد .

ماده ۷

این قرارداد در بردارنده انتقال قطعی و شرعی و تعهد طرفین به ایفای تعهدات داده شده می باشد و با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید.

ماده ۸

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                                بطور جداگانه بعهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ                   ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده ۹

این قرارداد در تاریخ     /      /     ۱۳ ساعت                  در دفتر مشاور املاک شماره                                                  به نشانی                                                    در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .

ماده ۱۰

موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .

توضیحات:

منبع: اسناد حقوقی

 

http://www.1ghazi.ir/wp-content/uploads/gharardad-660x200.png?1c1a2a

یک دیدگاه بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.